Historia Parafii

Parafia Krzyża Świętego w Szarowoli

Szarowola 102,    22-600 Tomaszów Lub.

  Proboszcz: Ks. Piotr Gmiterek

Do parafi należą miejscowosci: Pańków, Zamiany, Szarowola.

Kościoły filialne: Pańków

Historia

Wioska Szarowola położona wśród malowniczych pól, łąk i lasów w odległości 8 kilometrów od Tomaszowa Lub. na Roztoczu.Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1579. Mieszkali tu zgodnie Polacy – katolicy i grekokatolicy unici – Rusini późnie zwani Ukraińcy. Nigdy nie było z tego powodu konfiktów i zatargów. Grekokatolicy mieli swoją cerkiew ktorą po Powstaniu Styczniowym car siłą wcielił do Cerkwi Prawosławnej. Znajdowała sie ona dokładnie po wschodniej ścianie kościoła gdzie dziś stoi dzwonica.Została rozebrana w 1938 roku na polecenie władz państwowych. Katolicy należeli do parafii Zwiastowania MB w Tomaszowie Lub. W roku 1952 wybudowano na końcu Szarowoli kaplicę z drzewa. W tej kapliczce 3×3 m. w okresie letnim odprawiana była Msza św. przez księży Tomaszowskich. Tu odbywały się Pierwsze Komunie święte i odpusty w dzień Trójcy Przenajświętrzej. W roku 1980 na fali przemian Solidarnościowych Proboszcz Tomaszowski Ks. Prałat i Dziekan Stefan Wrzołek otrzymał pozwolenie na budowę kościóla w Szarowoli. Budowe pod troskliwym okiem Ks. Henryka Kulika rozpoczęto w kwietniu 1981 r. a we wrześniu tegoż roku Ks. Bp Lubelski Bolesław Pylak poświęcił nowo wybudowany Kościół. Po wizycie na budowie ks. Proboszcz z Tomaszowa mówił w niedzielę do parafian “kto chce zobaczyć cud, niech jedzie do Szarowoli, tam zobaczy”. Był to pierwszy z serii wybudowany kościól w rozległej parafii Tomaszów Lub. Odtąd ożyła wiara i pobożność miejscowego ludu. Z kościoła w Szarowoli kożystali tez mieszkańcy Zamian i Pańkowa ci należący do parafii Tarnawatka. Zwyczajem tomaszowskim było że o  poszczególne kościoły wraz z troską duszpasterską dbali wyznaczeni wikariusze. I tak pierwszym przy nowym kościele był budowniczy i katecheta ks. Henryk Kulik, następnie ks. Franciszek Buchajczuk, ks. Ireneusz Dziedzic i Ks. Marek Gudz. Po smierci Ks. Prałata Wrzołka Tomaszowska wielotysięczna i rozległa parafia została podzielona na trzy. Kościól wraz z mieszkańcami Szarowoli należał odtąd do parafii Najświetrzego Serca Pana Jezusa. Której pierwszym proboszczem został ks. Czesław Szuran. W roku 1993 proboszczem zostaje ks. Jan Krawczyk. Parafianie z Szarowoli na jego ręce ale i osobiście na ręce Pasterza Diecezji Ks. Bpa Jana Śrutwy składją prośbe o utworzenie w Szarowoli parafii. W Tomaszowie Lub. prace duszpastersą jako wikariusz w parafii Najświętrzego Serca Pana Jezusa podejmuje ks. Marek Gudz, który powraca do rodzimej diecezji z Ukrainy gdzie pełnił posługe duszpastersą. On podejmuje myśl i prośbę parafian z Szarowoli, a popiera go ks. Krawczyk. Jako że sama wieś Szarowola jest mała by normalnie mogła funkcjonoawać parafia, pada propozycja by proboszcz z Szarowoli obsługiwał też Kolonię Rogóźno a w  przyszłości ta miejscowość zostanie włączona do parafii.Ten pomysł jednak nie ma pomyśnego finału. Parafia w Szarowoli erygowana została 16 lipca 1995 r. przez bpa zamojsko-lubaczowskiego Jana Śrutwę. Powstała z podziału parafii Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lub. Wtedy pada myśl a może by przyłączyć wieś Zielone należącą do parafii Krasnobród, do parafii Szarowola. I ten pomysł nie zostaje zakceptowany przez tamtych mieszkańców. Granice parafii zostały rozszerzone, 24 czerwca 1998 r. przez przyłączenie Pańkowa. Otuż sam proboszcz z Tarnawatki obsługiwal kościól parafialny i kaplicę w Hucie Tarnawackiej a w Pańkowie pozostał pusty budynek po salce katechetycznej. Tam też po adaptacji odprawiano raz w miesiącu Mszę św. Za namową proboszcza wierni z Pańkowa zwrócili się do proboszcza z Szarowoli “po referendum” o przyłączenie ich do parafii, bo ten może im odprawiać coniedzielną Msze św.
Pierwszym proboszczem zostaje Ks. Mgr Marek Gudz. Mieszka w zachrystii kościoła parafialnego. Energicznie rozpoczyna tworzenie parafii. Rozpoczyna budowę plebanii. Po czterech latach ( w listopadzie 1998 r.) zamieszkał na nowej plebanii. W styczniu 1999 r prosi o zwolnienie z obowiązków proboszcza parafii co staje się faktem i w krótkim czasie otrzymuje nominację do Machnówka. Proboszczem zostaje Ks. Mgr Krzysztof Kłos, dotychczasowy proboszcz Machnówka. Parafię obejmuje 02 lutego 1999 r. Nowy proboszcz dba o wzrost wiary ludu Bożego jak i stan materialny parafi. Wiele pracy i troski wkłada w urządzenie domu parafialnego. Latem 2008 r. dotychczasowy proboszcz ( wtedy juz ks. dr ) prosi ks. Bpa o zmiane i 01 lipca tegoż roku zostaje przeniesiony do Nabroża. Proboszczem w Szarowoli zostaje ks. Józef Bednarz, dotychczasowy proboszcz w Szpikołosach. Od 15 sierpnia 2016 r. proboszczem zostaje ks. Piotr Gmiterek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej.

Kościół murowany w Szarowoli, pw. Krzyża Świętego, poświęcony został w r. 1981. wymaga wiele troski i nakładów pracy i pieniędzy.

Parafiani z Szarowoli pamiętaja o wdzięczności Bożej Opatrzności za świątnie i chętnie gromadzą się w niej na modlitwe. Codziennie spora grupa wiernych uczestniczy we Mszy św. Dbają też o Kościól i jego ciągłe upiększanie.

Odpust ku czci Krzyża Świętego, w niedziele po 13 września.

Wierni z Pańkowa wielkim ofiarnym gestem też wybudowal kościól, który jest ich chlubą i wizytówką.

Inne obiekty sakralne istniejące na terenie parafii:

1. Kościół filialny murowany, pw. MB Anielskiej, w Pańkowie, z lat: 1998 – 2000; odpust: MB Anielskiej – I niedziela sierpnia.

2. Kapliczki przydrożne w: Szarowoli (z r. 1952), Pańkowie ( z r. 1982)

Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Szarowoli, czynny, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,12 ha, bez podziału na kwatery

2. Cmentarz rzymskokatolicki, dawniej greckokatolicki i prawosławny w Pańkowie, założony w I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,44 ha, bez podziału kwatery, ogrodzony metalową siatką przy metalowych słupach. Czynny od 2005 roku.

Odpust: niedziela po 13 września

Księgi metrykalne:
chrztów od r. 1995
małżeństw od r. 1995
zmarłych od r. 1995

Kronika parafialna od r. 1981